کـــا کـــتـوس بلاگ

۱

تـغــیِـیِـر

امروز متوجه شدم چقدر تغییر خوب ودر عین حال سخته نه اشتباه نکنید سیاسی حرف نمی زنم امروز همت کردم!و کل چیدمان اتاق فسقلیم رو ریختم بهم.از میز تحریر و کامپیوتر تا کتابخونه. پدرم...

۱

اول سلام

ali,fotovvati.Ali Fotovvati,شروع تازه