دسته: حقوق بشر

آنگ سان سوچی 0

آنگ سان سو چی نماد بین المللی صلح

چهره ای شناخته شده در سراسر جهان، چهره ای مصمم، فردی که طرفداران و دوستدارانش وی را گاندی بر مه و ماندلای آسیا می خوانند. آنگ سان سوچی بیش از بیست سال زندگیش را در راه آزادی وعقایدش وقف نموده است.

عیسی سحرخیز 0

عیسی سحرخیز

مطلب زیر را برای یکی از تارنماهای سبز تهیه کردم که پس از ترجمه به انگلیسی در آن تارنما منتشر شد.