برچسب: صلح،آزادی،ایران،مرگ،جنگ،روز جهانی صلح،peace

2

برای صلح

نوشتن از صلح در جایی که حاکمان آن مدام از دشمن حرف می زنند و عوام مدام فریاد مرگ براین و آن سر میدهند کار مشکلی است.