برچسب: عود

0

بوی عود

با بوی عود/پر میکشم در آسمان خیال و خاطره/به گذشته های نچندان دور/و آنگاه/دوباره عاشقش میشوم !