برچسب: فروغ فرخزاد

IRAN 0

تولدي ديگر

من مرد جوانی را میشناسم که دلش را در جایی از این دنیا جا گذاشته و به سوی نا کجا آباد سفر کرده.
دعایش کنید